Shanandoah Arabians
Shammus 5 yrs old
Shammus 23 yrs old
23 years old in this picture.


Back to Shammus
Back to Shanandoah Arabians